Alacsony a magyar munkavállalók elkötelezettségi szintje

A MASMI 2010 tavaszán 9 országban végzett online felmérést a munkavállalók cégük iránti elkötelezettségével kapcsolatban.

Magyarországon kívül Belorussziában, Cipruson, Horvátországban, Lengyelországban, Oroszországban, Szaúd-Arábiában, Szerbiában és Ukrajnában folyt a kutatás. A kérdésekre válaszoló, összesen 320 magyarországi munkavállaló közel egytizede vezető beosztásban dolgozik.

A válaszadók négy szegmensbe sorolódtak cégük iránti lojalitásuk szerint: lojális, stabil, ingadozó, hűtlen. A lojalitást mérő attitűd-állítások a munkahelyhez való kötődés számos területére kitértek, úgy mint az egyéni és szervezeti célok, értékek egyezésének mértéke, a munkáltatóval szemben támasztott igények és azok teljesülése, illetve a munkavégzéshez, munkáltatóhoz kapcsolódó érzelmek.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar munkavállalók bizonyultak a legkevésbé lojálisnak. Csupán Oroszországban és Belorussziában mértek a magyarokéhoz hasonlóan alacsony szintű elkötelezettséget, míg a szaúdiak kötődnek legerősebben a munkahelyükhöz.

A magyaroknak valamivel több mint harmada kifejezetten lojális, míg egyötödük a "hűtlen" kategóriába tartozik. Jellemzően több "hűtlent" találunk a férfiak között. Másfelől megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával, a vállalatnál eltöltött idő hosszával és a ranglétrán való előrejutással párhuzamosan a lojalitás is némileg erősödik (ez az összefüggés az alábbi ábrán látható).
 

A lojalitás legerősebb kifejezői a cég iránti kötődés és bizalom mértéke, és a büszkeség arra, hogy a munkavállaló az adott cégnél dolgozik. Legkevésbé a "kényszerből maradás" - a munkahelyváltás reális lehetőségeinek hiánya, illetve a cég elhagyásával járó kényelmetlenségek - kötődnek a (megélt) lojalitáshoz. Ennek ellenére a magyar munkavállalók jelentős hányadát éppen e két utóbbi szempont tartja vissza a munkahelyváltástól. Míg tehát a megkérdezettek közel fele még 2 évig biztosan jelenlegi munkaadójánál kíván maradni, sokuk inkább kényelmi okokból, mintsem a cég iránt elkötelezettségből fakadóan gondolkodik így. Létezik ugyanakkor egy jelentős "lelkes" hányad, amely tisztában van a vállalat életében betöltött saját szerepével, és hajlandó az elvártnál is nagyobb erőfeszítéseket tenni annak sikere érdekében.

A kutatás ugyancsak vizsgálta a vállalat különböző jellemzőinek, működési területeinek a megítélését is, valamint azok befolyását a lojalitás kialakulására. Az eredmények alapján a munkavállalói elkötelezettséget leginkább meghatározó két szempont a személyes szakmai fejlődés (karrier) lehetősége és a felső vezetés támogató hozzáállása: míg az előbbivel viszonylag elégedetlenek a magyarok, addig az utóbbi tekintetben jobbára átlag feletti értékek születtek. Érdekes információ lehet a munkaadók számára, hogy noha - a felmérés szerint - a munkavállalók a bérek és juttatásokkal a leginkább elégedetlenek, ez a terület nem kiemelkedően fontos tényező a lojalitás megteremtésében.
 

A munkavállalói elkötelezettséget vizsgáló nemzetközi kutatás során 9 országban, 1540 munkavállalóval készült online interjú. A kutatásban a következő országok vettek részt: Ciprus, Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szerbia és Ukrajna. A felmérés 2010 tavaszán készült. A 320 főből álló magyarországi munkavállalói minta egy több mint 100.000 válaszadót tartalmazó, professzionálisan menedzselt on-line panelből származik.

A rovat további cikkei