összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

A mérési eljárás lényege, hogy a sok ötletet megengedő, sőt igénylő feladatokban a személy megoldásait három, esetleg négy fő mutatóban fejezi ki. A mutatók: a fluencia, a flexibilitás, az originalitás és esetenként az elaboráció.

2011. április 25., hétfő

Olyan többváltozós elemzési eljárás, amellyel egy függő váltózóval szembeni egy vagy több független változó lineáris asszociációját mérjük. A regresszió-analízis segítségével egy reprezentatív vizsgálat alapján a populációra vonatkozó általános összefüggések mellett, bármely, a populációba tartozó vizsgált elemre vonatkozó konkrét értékbecsléseket ki tudjuk számítani.

2011. április 25., hétfő

A minta jellemzője lehet, ha benne ugyanolyan a tulajdonságok megoszlása, mint az alapsokaságban. Az ilyen minták elemzésével nyert leírások és magyarázatok az alapsokaságra vonatkoztathatóak. A valószínűségi mintavételi eljárások alkalmazása eredményezi a reprezentativitást, a reprezentativitás teszi lehetővé az eredmények általánosíthatóságát és statisztikai következtetések megfogalmazását.

2011. április 25., hétfő

Olyan eljárás, amely javítja a minta reprezentativitását, legalábbis a rétegző változók tekintetében. Használható akár az egyszerű véletlen, akár a szisztematikus, akár a csoportos mintavétellel együtt. Ezt a mintavételi eljárást akkor alkalmazzuk, ha az alapsokaság heterogén, és ha annak összetétele a legfontosabb ismérvek szempontjából ismert.

2011. április 25., hétfő

A segített (aided, probing answer) válasz fogalmát elsősorban a felidézésre irányuló vizsgálatok során használják. A segített válaszokat eredményező kérdések esetében a kérdező segédlettel vagy más módon támogatja a válaszadót a szükséges információk felidézésében. Gyakran alkalmazzák ezt az eljárást például a reklám-emlékezettel kapcsolatos kutatásokban, amikor reklámok felsorolásával segíti a kérdező a válaszadót egy adott reklám felidézésében.

2011. április 25., hétfő

A válaszadónak a saját szavaival megfogalmazott válasza, melyet a nyitott kérdésre ad. Nyitott kérdés esetében ugyanis a kérdőívben nincsenek előre megadott válaszok, hanem a kérdezettek szabadon, saját szavaikkal fogalmazzák meg válaszukat (szemben a zárt kérdésekkel, ahol a felsorolt válaszalternatívák közül kell egyet vagy többet kiválasztaniuk).

2011. április 25., hétfő

Statistical Package for the Social Sciences: speciális, a társadalom- és gazdaságtudományok, így a piackutatás területén tevékenykedő kutatók munkájához szükséges számítógépes programcsomag.

2011. április 25., hétfő

Gyűjtőfogalom, amely valamely réteg sajátos helyzetére utal, olyan egyének vagy családok csoportja, akik hasonló helyzetben vannak. A hazai piackutató cégek kutatási adataik nemzetközi összehasonlíthatósága érdekében az ESOMAR ajánlásainak figyelembe vételével kialakított ún. státusz csoportosítást használják. A csoportosítás alapja a háztartás főkeresőjének foglalkozása, legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, illetve korrekciós tényezőként a háztartás vagyoni helyzete.

2011. április 25., hétfő

A válaszadó számára ingert jelentő és valamilyen reakciót, reagálást kiváltó input. Ilyen stimulus lehet például maga a feltett kérdés, de stimulus egy termék fényképe, vagy mintadarabja stb.

2011. április 25., hétfő

Abban az esetben, ha az átlagolandó értékek különböző gyakorisággal fordulnak elő, súlyozott számtani átlagot számíthatunk. A súlyozott számtani átlag lehet gyakorisággal és relatív gyakorisággal súlyozott.

2011. április 25., hétfő

Kockázatbecslési eljárás. (Magyarosított elnevezése GYELV). A módszer angol elnevezése olyan rövidítés, amely önmagában leírja a módszer lényegét, amely a strengths (erősségek), weaknesses (gyengeségek), opportunities (lehetőségek) és threats (veszélyek) reális számbavételéből, a megállapítások táblázatos megjelenítéséből áll. A SWOT analízis alkalmazási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. A módszer személyek, szervezeti egységek, vállalatok esetében éppúgy alkalmazható, mint országok, vagy nagy földrajzi régiók esetében.

2011. április 25., hétfő

Olyan, a piackutatások elvégzésére kiképzett szakember, aki  – mivel nem áll alkalmazásban egyetlen kutató intézetnél, cégnél sem – kutatóhelyektől függetlenül, eseti megbízások alapján végez piackutatást.

2011. április 25., hétfő

Olyan primer adatgyűjtési módszer, ahol a kutatás céljaira tekintettel a válaszadók köre valamely téma szakértőire szűkül le. Lásd például az ún. Delphi módszert. (Megjegyzés: a Delphi módszer alkalmazható laikus válaszadók esetében is.)

2011. április 25., hétfő

Úgynevezett középérték-mutató. Kiszámításának módja: az átlagolandó értékek összegét elosztjuk azok számával. A számtani átlagok elemzése során figyelembe kell venni azt, hogy az átlagokat erősen befolyásolják az extrém értékek.

2011. április 25., hétfő

A szegmentáció a piac homogén részekre való felosztását jelenti, a szegmentáló (például egy vállalat, kommunikációs cég stb.) számára lényeges kritériumok alapján. A piac keresleti, vagy más dimenziók mentén homogén sajátosságokat mutató csoportjait szegmentumoknak, szegmenseknek nevezzük. A piac szegmentációja többnyire piackutatás (például fogyasztói magatartásvizsgálat stb.) alapján történik.