összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

Nyitott kérdés esetében a kérdőívben nincsenek előre megadott válaszok, hanem a kérdezettek szabadon, saját szavaikkal fogalmazzák meg válaszukat.

Példa:

Melyek azok a problémák, amelyeket az Ön véleménye szerint a város önkormányzatának még ebben a ciklusban meg kellene oldania?

 

2011. április 25., hétfő

A nyomonkövető vizsgálat (a piackutatók szlegnje szerint: tracking kutatás) tulajdonképpen egy longitudinális/panelvizsgálat. Fő célja, miként azt neve is mutatja, a kutatás szempontjából releváns változások nyomon követése, mérése.

2011. április 25., hétfő

Több megbízó különböző kutatási témáit tartalmazó kérdőívvel megvalósuló kutatás. Általában akkor csatlakoznak a megrendelők egy omnibusz kutatáshoz, ha országos, bizonyos demográfiai jellemzők szempontjából reprezentatív mintán, de kevés számú kérdést szeretnének vizsgálni. Ebben az esetben költség-hatékony megoldást jelent az omnibusz kutatás, hiszen annak költségei több megrendelő között oszlanak meg.

2011. április 25., hétfő

Az önkényes mintavételi módszer olyan nem valószínűségi mintavételi módszer, melynek során az alapsokaság tipikusnak, átlagosnak tekintett, esetleg legkönnyebben elérhető stb. elemeit választják a "mintába".

Az önkényesen választott "minta" semmilyen alapsokaságot nem reprezentál, az ilyen "mintán" alapuló kutatás eredményeiből általánosítani nem lehetséges.

2011. április 25., hétfő

Az adatfelvételnek az a módja, amely során a válaszadók maguk töltik ki a hozzájuk eljuttatott kérdőívet, amelyet a kitöltést követően valamilyen módon "visszagyűjtenek".

2011. április 25., hétfő

Olyan kutatás, amely az adatgyűjtés során a web adta lehetőségeket használja fel. A válaszadó otthonában vagy munkahelyén - akár többszöri megszakítással - töltheti ki az Interneten keresztül elérhető kérdőívet.

2011. április 25., hétfő

Az oszlopdiagram egy adatsor olyan grafikus ábrázolása, ami az adatok időbeli alakulásának ábrázolását (1. példa), vagy az egyes elemek egymás közötti összehasonlítását teszi lehetővé (2. példa).

1. példa:

Helyi Hírmondó című hetilap értékesített példányszáma 2001 és 2006 között

Oszlopdiagram

2. példa

2011. április 25., hétfő

Longitudinális (hosszmetszeti) vizsgálat, a primer kutatások egyik fajtája, melynek során különböző időpontokban a válaszadók ugyanazon csoportjától (mintájából) gyűjtünk adatokat. Ugyanazon válaszadók több alkalommal is felkeresett csoportját (mintáját) panelnek nevezzük, ebből ered a panelkutatás elnevezés.

2011. április 25., hétfő

Olyan alkalmazott kutatás, amelynek során valamely termék vagy szolgáltatás értékesítőinek vagy fogyasztóinak viselkedésére, szokásaira vonatkozó információkat gyűjtenek illetve elemeznek.

2011. április 25., hétfő

Az 1997-ben alapított Piackutatók Magyarországi Szövetsége a magyar piackutató cégek tagságára alapozva tevékenykedik, mind az egyesület, mind annak tagjai a nemzetközi ESOMAR Kódexben foglaltakat betartva végzik tevékenységüket.

A Szövetség
- a hazai piac- és véleménykutatás önszabályozó, érdekképviseleti és piacvédő szerve,
- a kutatási szakma képviselője az ügyfelek, a válaszadók, a törvényalkotás és az iparág további érintettjei felé,
- aktív piacformáló és -növelő erő,
- iparágfejlesztő szakértőbázis,

2011. április 25., hétfő

Önkitöltős kérdőív alkalmazásán alapuló kvantitatív kutatás, melynek során a kérdőíveket postai úton juttatjuk el a válaszadóknak. A módszer előnye relatív olcsósága. Hátrányai között említhetjük az ilyen vizsgálatokra jellemző alacsony válaszadói hajlandóságot, illetve azt, hogy a populáció egyes rétegei nehezen, vagy egyáltalán nem érhetőek el.

2011. április 25., hétfő

A kutatás legfontosabb eredményeit összegző látványos, többnyire szóbeli előadás, illetve az annak során bemutatott anyag.

2010. április 3., szombat

A kiszolgálás minősége a hagyományos marketingkutatási eszközökkel mérhető ugyan, de a tapasztalatok szerint az ügyfelek által érzékelt kép nem mindig fedi a valóságot, ami legtöbbször abban nyilvánul meg, hogy a ritkábban bekövetkező negatív tapasztalatok dominálják az elégedettséget. Ezért az ügyfél-elégedettségi vizsgálatok nem a kiszolgálás minőségéről, hanem az ügyfelekben kialakult képről nyújtanak releváns információkat.

A Mystery Shopping módszerek fajtái

2011. április 25., hétfő

Több értelemben is használt fogalom. Projektív tesztnek nevezik a jövőre vonatkozó olyan becslési eljárást, amely a múltra jellemző tendenciákat vetíti előre és így próbál következtetéseket levonni.

2011. április 25., hétfő

A vizsgált személyek személyiségjegyeinek (önértékelés, motiváció, attitűdök stb.) mérhető és számszerűsíthető elemei, amelyek a kutatás témája szempontjából relevánsak.