összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 15., péntek

Ad hoc és primer kutatás. Abban az esetben végzünk feltáró kutatást, amikor egy probléma, vagy jelenség létét sejtjük, de pontos meghatározásához, leírásához további ismeretekre van szükségünk.

2011. április 15., péntek

Az a személy vagy szervezet aki/amely árut vásárol, terméket használ, szolgáltatást igénybe vesz. A fogyasztói lét szituatív állapot.

2011. április 15., péntek

Kvalitatív kutatási módszer, amely nagymértékben kihasználja a csoportdinamikai hatásokat. Egy képzett csoportvezető (moderátor) irányítása mellet alacsony létszámú csoport (6-12 fő) tagjai egy meghatározott téma kapcsán fejtik ki véleményüket, nézeteiket. A moderátor egy vezérfonal (guide) mentén irányítja a beszélgetést, annak érdekében, hogy a csoporttagok ne térjenek el a témától.

2011. április 15., péntek

A populáció (fogyasztók, konkurencia), a piac stb. területi alapokon történő szegmentálásának alapjául szolgáló változók. Földrajzi változók például: település-jelleg, regionális fekvés stb.

2011. április 15., péntek

A gyakoriság (frequency) azt mutatja meg, hogy egy változó értéksorán belül a változó valamely értéke hányszor (milyen gyakorisággal) fordul elő.

Példa:

A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége - gyakoriság:

Legmagasabb iskolai végzettség

2011. április 15., péntek

Az FMCG-termékek piacán nagyon erős a verseny, amely különösen gyors reagálást kíván meg a vállalatoktól. AZ FMCG-piacra irányuló kutatások nagyon szerteágazóak, kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszerek alkalmazása egyaránt célszerű. Az FMCG piacra irányuló kutatások például a fogyasztók, a saját-márka, illetve a konkurencia termékeinek, értékesítési jellemzőinek stb. vizsgálata.

2011. április 15., péntek

Az olyan együtt lakó személyek, akik egy lakásban vagy annak egy részében laknak, a létfenntartás (az étkezés, a napi kiadások stb.) költségeit legalább részben közösen viselik, háztartást alkotnak. A háztartást alkotó személyek többnyire, de nem szükségképpen rokonok. Összetétele szerint beszélhetünk családháztartásról, illetve nem családháztartásról. Az együtt lakó személyek száma alapján megkülönböztethetünk egy vagy többszemélyes háztartásokat.

2011. április 15., péntek

A háztartáspanel vizsgálat fogyasztói panelkutatás. A háztartáspanel vizsgálatok primer kutatások, más szempont szerint tekintve a longitudinális kutatások körébe sorolhatók.

Meghatározott árucsoport, többnyire napi fogyasztási cikkek fogyasztásának alakulását méri egy háztartáson belül, ugyanazon mintán, különböző időpontokban történő adatfelvétel segítségével.

2011. április 15., péntek

Elsősorban matematikai-statisztikai törvényszerűségekre épül. Voltaképpen azt a „pontosságot” (valószínűséget) adja meg, amely mellett egy kutatás eredményei elég jó pontossággal leírják a minta által reprezentált vizsgált sokaságot. (A reprezentációnak azonban számos, szigorúan érvényesítendő feltétele van.)

2011. április 15., péntek

A hólabda módszerű, vagy görgetett mintavétel a rejtett, vagy nehezen elérhető populációk esetében (pl. kábítószer-fogyasztók, etnikai kisebbségek stb.) alkalmazott nem valószínűségi mintavételi technika. Módja az, hogy a már megkérdezett személyektől kérünk javaslatot további válaszadókra, és ezt az eljárást addig folytatjuk, amig a "minta" tervezett számát el nem érjük. A mintavétel módja miatt a kutatás eredményeit nem tekinthetjük "reprezentatívnak".

2011. április 15., péntek

Általában véve valamely jelenség fejlődését, időbeli alakulását vizsgáló kutatás, amely irányulhat tartósan érvényesülő tendenciák (trendek), vagy különféle jellemzőkkel körülírható szezonalítás sajátosságainak kutatására. Az idősoros elemzés a longitudinális kutatások (különféle panel-vizsgálatok) megközelítési módja.

2011. április 15., péntek

Értékítéletek összessége, amely érzésekből, véleményekből, beállítódásokból és tényekből alakul ki. Fajtái a termékimage, a vállalatimage és a védjegyimage.

2011. április 15., péntek

Olyan kvalitatív módszer, melynek során egy kontrollált körülményeket biztosító helyszínen végzünk a fogyasztókkal teszteket olyan stimulusokkal, amelyek esetleg máshol nem is állnak rendelkezésre. A módszer célja, hogy adatokat gyűjtsünk  a fogyasztók döntéseinek mozgatórugóiról, választásainak hátteréről.


A módszer kontrollálhatósága miatt – a résztvevők megfelelően kidolgozott szabályok szerint történő kiválasztása mellet – lehetőséget biztosít statisztikailag megbízható adatok gyűjtésére.

2011. április 15., péntek

Az instruktorok a kutatóintézetek vagy terepmunka ügynökségek azon munkatársai, akik a terepen dolgozó kérdezőbiztosok munkáját koordinálják. Az instruktorok jellemzően területi alapú hálózatokba szerveződnek, ahol minden instruktor egy-egy régiót, megyét, kistérséget stb. képvisel. A területi instruktorok munkáját a főinstruktor fogja össze.

2011. április 15., péntek

Az interjú a primer adatgyűjtési technikák összefoglaló elnevezése, melyek többsége a válaszadó(k) és az adatfelvételt végző kutató vagy kérdezőbiztos személyes találkozóján alapul. Az interjúkat sokféle módon kategorizálhatjuk, pl. a megkérdezettek száma szerint (pl. csoportos interjú, fókuszcsoportos interjú, mélyinterjú), a válaszadók köre szerint (pl. szakértői interjú), vagy a kérdezés módszere alapján (pl. kérdőíves interjú, telefonos interjú) stb.