összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

A hipotézisvizsgálattal kapcsolatos fogalom, azt a hibát jelenti, amikor a hamis hipotézist igaznak fogadjuk el. (Lásd nullhipotézis, elsőfajú hiba.)

2011. április 25., hétfő

Bármely nagyság szerint sorba rendezett értéksor "középső értékének" az elnevezése. A medián azt jelenti, hogy "alatta" és "felette" ugyanannyi számú megfigyelt érték található. (Páratlan elemszámú sokaság esetében a medián a középső elem, páros elemszámú sokaság esetében pedig a két középső elem számtani közepe.)

2011. április 25., hétfő

„A detektívtükör átlátszó oldala.” A fókuszcsoportok esetében az a helyiség, ahonnét a megbízó képviselői, illetve a kutatók a csoport munkáját megfigyelik. Gyakori, hogy a megfigyelő helyiségből történik a csoport munkájának képi rögzítése.

2011. április 25., hétfő

Az adatgyűjtés egyik formája, amelyben a válaszadónak kérdéseket tesszük fel, hogy tőle primer információkhoz jussunk. (Lásd interjú.) A megkérdezés nem jelent feltétlenül személyes érintkezést. (Lásd telefoninterjú, online megkérdezés stb.)

2011. április 25., hétfő

Több értelemben is használt fogalom.
1. A kutatások területén a megszemélyesítés projektív technika, voltaképpen harmadik személyben történő válaszadás.
2. A márkaimage emberi jellemzőkkel való leírása (asszociáció).
3. A direkt marketingben a megszemélyesítés (personalisation) a marketingüzenetek személyre szabását jelenti (például egyedinek látszó név szerinti megszólítás stb.)

2011. április 25., hétfő

Egyéni interjú. Kvalitatív, primer adatgyűjtési módszer. A kutató előre meghatározott szempontsort, az interjúvázlatot (amelyet gyakran guide-nak neveznek) követve többé-kevésbé irányított beszélgetést folytat a válaszadóval. Az elhangzottakat a szükség szerinti részletességgel rögzíti is. A mélyinterjú célja a válaszadó adott kérdéssel kapcsolatos véleményének, nézeteinek részletekbe menő megismerése. Ez az adatfelvételi technika nem teszi lehetővé az adatok számszerűsítését.

2011. április 25., hétfő

A minőségellenőrzés előre meghatározott standardok betartásának folyamatos, visszacsatolásos ellenőrzése a kutatás folyamatában. Célja a megfelelőnek tartott, paraméterekkel jellemezhető színvonal (minőség) biztosítása.

2011. április 25., hétfő

Az alapsokaságból (populációból) kiválasztott részhalmaz, amelyen a kutatást végezzük. A minta kiválasztásának módjától függően következtethetünk az alapsokaság egyes jellemzőire. A kutatás céljától függően az alapsokaság sokféle lehet: egy ország, egy város, egy városrész, egy vállalat dolgozói vagy fogyasztói stb. - ennek megfelelően a minta is állhat emberekből, háztartásokból, vállalatokból.

2011. április 25., hétfő

Azoknak a megfigyelési egységeknek a kiválasztása az alapsokaságból, akiknek megkérdezését, megfigyelését stb. a kutatás keretében elvégezzük. Azért választunk mintát, hogy azzal helyettesítsük az alapsokaság minden tagjának megkérdezését, megfigyelését.

2011. április 25., hétfő

Az a terv, amely a minta nagyságát, összetételének főbb ismérveit és kiválasztásának módját adja meg.

2011. április 25., hétfő

A fókuszcsoportot vezető személy, akinek feladata a csoporton belüli folyamatok irányítása, ellenőrzése az adatfelvétel céljainak elérése érdekében.

2011. április 25., hétfő

A fókuszcsoport tervezett forgatókönyve, amelyet a moderátor készít a maga számára, és amely alapján a fókuszcsoport munkáját irányítja. A forgatókönyv a tervezett teendők időbeli ütemezését is tartalmazza.

2011. április 25., hétfő

Az úgynevezett középértékek egyike. (Középértékek: az átlag, a módusz és a medián.) A módusz bármely értéksor legtöbbször előforduló értéke.

2011. április 25., hétfő

Egyes teszt, melynek során a tesztelő személy a tesztelt terméket nem más termékekkel, hanem saját korábbi tapasztalataival hasonlítja össze.