összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 15., péntek

A kérdezőbiztos az a személy, aki a személyes adatfelvétel során felkeresi a mintába került személyeket, szóban - a kérdőívben szereplő szöveget szó szerint követve - felteszi a kérdéseket és lejegyzi a válaszokat. A kérdezőbiztosok alkalmazásával magasabb válaszadási arány érhető el, mint a telefonos adatfelvétellel vagy a postai kérdőívekkel, ugyanakkor ez az eljárás költségesebb is. A módszer további előnye, hogy csökkenti a "nem tudom" és "nincs válasz" itemek arányát.

2010. május 25., kedd

Azon kérdezőbiztosok összessége, akik a személyes interjús kutatások terepmunkáját, a kérdőívek lekérdezését végzik. A kérdezőbiztosok munkáját regionális szinten instruktorok koordinálják. A területi reprezentativitás biztosíthatósága miatt fontos, hogy régiónként megfelelő számú kérdezőből álljon a hálózat. A kérdezőbiztosok minimum érettségivel (sok esetben diplomával) rendelkeznek, vannak köztük egy adott területre specializálódott személyek is, akik pl. csak próbavásárlást vagy mélyinterjút végeznek.

2011. április 15., péntek

A kérdezői igazolvány a terepen dolgozó kérdezőbiztost ebbéli minőségében igazoló dokumentum. A hivatásos kérdezőbiztosok általában fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, de ez nem minden cég esetében követelmény. Gyakran előfordul - pl. nem hivatásos vagy szabadúszó kérdezők esetében -, hogy a kérdezői igazolványt megbízólevél helyettesíti. Akár kérdezői igazolványról, akár megbízólevélről legyen szó, fontos, hogy szerepeljenek rajta a kérdezői munkát végző személy, valamint a kutatást végző cég azonosítását biztosító legfontosabb adatok.

2011. április 15., péntek

A kérdőív a kvantitatív kutatás eredményessége szempontjából nagyon fontos adathordozó eszköz, ellenőrzése a kutatást végző cég IQM-tevékenységének (Information Quality Management) része.

A kérdőíveket a kutatás két szakaszában szükséges ellenőrizni. Egyrészt a terepmunka megkezdése előtt próbakérdezéssel (a részleteket lásd a próbakérdezés címszó alatt), másrészt a kitöltött kérdőíveket is ellenőrizni kell - formai és tartalmi szempontból egyaránt.

2011. április 15., péntek

A kereszttábla (táblázás, tabulation) változók közötti kapcsolat (asszociáció) jellemzésére alkalmas adattábla. A mátrixban többnyire két (nominális vagy ordinális) változó értékeinek együttes eloszlása ábrázolható, azaz a változókhoz tartozó értékek kereszt-kombinációit jeleníti meg.

Példa:
Legmagasabb iskolai végzettség - életkori csoportok szerint

2011. április 15., péntek

Egy független és egy függő változó egyidejű elemzése abból a célból, hogy jellemezzük a köztük feltárható tapasztalati összefüggést, melyet mint a függő és független változó közötti valószínűségi összefüggést értelmezünk.

2011. április 15., péntek

Az eredetileg nem numerikus adatok (nyitott kérdésekre adott válaszok) kódolására vonatkozó utasítások sorozata (kódolási utasítás), amely azt a célt szolgálja, hogy valamennyi kódolást igénylő adat számszerűsítése azonos szabályok szerint történjék.

2011. április 15., péntek

Általában a postai adatfelvétel során alkalmazott eszköz. A potenciális válaszadókhoz postai úton eljuttatott kérdőívhez mellékelt levél célja a válaszadói hajlandóság elérése/növelése. A kísérőlevél ismerteti a kutatás célját, felkéri a címzettet a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére, valamint tartalmazza a kutatást végző cég és a kutatásvezető nevét, elérhetőségeit.

2011. április 15., péntek

A kutatás meghatározott árucikkek körének kiskereskedelmi forgalmát vizsgálja. A vizsgált panel tagjai a kiskereskedelmi értékesítőhelyek vezetői (boltvezetők, helyettesek). A panelt képező minta összeállításának módja miatt a kutatások eredményei alkalmasak az adott piaci szegmensre vonatkozó megállapítások megfogalmazására.

2011. április 15., péntek

Többváltozós adatredukciós eljárás. Olyan módszerek összességét jelenti, amelyek a megfigyelési egységeket viszonylag homogén csoportokba, úgynevezett klaszterekbe rendezi. A klaszterelemzés alkalmas arra, hogy a kutatás adataira támaszkodva a piac, a fogyasztók, a termékek szegmentációját elvégezzük.

2011. április 15., péntek

A kódolás az adatfeldolgozásnak az a része, amikor előre meghatározott eljárást követve (kidolgozott kódrendszert használva) a kiindulási, nyers adatokat olyan formátumú adatokká alakítjuk át, amelyek gépi feldolgozásra alkalmasak.

2011. április 15., péntek

A kódolási utasítást néha kiírásnak, kódlistának, transzkript-nek is nevezik.

2011. április 15., péntek

A válaszadók életkoruk alapján történő csoportosítása. A korcsoportokat életkor-intervallumokban szokás megadni - például 20-25 évesek, 26-30 évesek korcsoportjai stb.

A korcsoport-intervallumok kialakítása mindig a kutatás céljainak megfelelően történik - például más korcsoport-beosztást érdemes használni egy fiatalokra fókuszáló kutatás esetében, mint egy teljes populációt felölelő vizsgálatban.

2011. április 15., péntek

A kördiagram (pie chart) egy adatsor grafikus ábrázolása, ami azt mutatja meg, hogy az értéksor egyes értékeinek előfordulási gyakoriságai hogyan viszonyulnak más értékek előfordulási gyakoriságaihoz, valamint az értéksor egészéhez. A kördiagram esetében a teljes kör alkotja a 100%-ot, az egyes körcikkek pedig a kérdésre adható válaszalternatívák százalékos megoszlását jelenítik meg.

Példa:

Díjcsomagok piaci részesedése

2011. április 15., péntek

A kitatási brief (market research brief) a kutatás kiindulópontjául szolgáló dokumentum, amely a kutatóügynökség és a megbízó együttműködésének alapjául szolgál. A kutatási brief magyarul a kutatásra vonatkozó megrendelés.