összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. April 14., Thursday

Az elvégzendő kutatás „technológiai leírása”, amely meghatározza a kutatás célját, a gyűjteni kívánt információkat és azok forrásait, az információ-gyűjtés és elemzés módját, valamint a kutatási részfeladatok erőforrás és időigényét.

2011. April 14., Thursday

Olyan tudományos tevékenységet folytató szervezet, amely új ismeretek megszerzését szolgáló elemzések elkészítése céljából adatokat gyűjt, vagy kísérleteket végez.

2011. April 14., Thursday

Olyan technikák segítségével megvalósuló kutatások összefoglaló neve, amelynek célja elsősorban nem a vizsgált populációra érvényes megállapítások megfogalmazása, hanem a vizsgált jelenségek pontosabb jellemzése, megértésük elősegítése. A kvalitatív kutatás elsősorban a "mi?", "hogyan?", "miért" kérdésekre válaszol, de arra nem ad felelet, hogy "mennyi?". Kvalitatív kutatások esetében a mintanagyság kicsi.

2011. April 14., Thursday

Mennyiségileg mérhető információk gyűjtésére szolgáló kutatások összefoglaló elnevezése amely individuális adatforrásokra támaszkodik. Az ilyen kutatások megállapításai megfelelő mintavételi eljárások esetében a vizsgált populáció egészére érvényes megállapítások megfogalmazását teszik lehetővé.

2011. April 14., Thursday

2011. April 24., Sunday

Kísérleti módszer a piackutatásban. Olyan kutatás, melynek célja ellenőrzött körülmények között végzett vizsgálat. A kutatás külső érvényessége miatt a „körülmények ellenőrzésének” mértéke problémát jelenthet.

2011. April 24., Sunday

Olyan attitűd-skála, amely a válaszolóktól azt kéri, hogy jelezzék egyetértésüket vagy nem értésüket az attitűd-tárgyakra (például egy termékmárka) vonatkozó számos állítással. A válaszadó attitűdje az ezekre az állításokra adott válaszainak összegével vagy átlagával jellemezhető.

2011. April 24., Sunday

„Hosszmetszeti” vizsgálat. A longitudinális vizsgálat olyan kutatás, amely különböző időpontokban történő adatfelvételre támaszkodik. A longitudinális vizsgálat lehet úgynevezett rotációs mintával végzett keresztmetszeti mérés, ahol a korábban már kiválasztott egyéneket/válaszadókat kísérik figyelemmel, vagy tiszta panelvizsgálat.

2011. April 24., Sunday

A hipotézisvizsgálattal kapcsolatos fogalom, azt a hibát jelenti, amikor a hamis hipotézist igaznak fogadjuk el. (Lásd nullhipotézis, elsőfajú hiba.)

2011. April 24., Sunday

Bármely nagyság szerint sorba rendezett értéksor "középső értékének" az elnevezése. A medián azt jelenti, hogy "alatta" és "felette" ugyanannyi számú megfigyelt érték található. (Páratlan elemszámú sokaság esetében a medián a középső elem, páros elemszámú sokaság esetében pedig a két középső elem számtani közepe.)

2011. April 24., Sunday

„A detektívtükör átlátszó oldala.” A fókuszcsoportok esetében az a helyiség, ahonnét a megbízó képviselői, illetve a kutatók a csoport munkáját megfigyelik. Gyakori, hogy a megfigyelő helyiségből történik a csoport munkájának képi rögzítése.

2011. April 24., Sunday

Az adatgyűjtés egyik formája, amelyben a válaszadónak kérdéseket tesszük fel, hogy tőle primer információkhoz jussunk. (Lásd interjú.) A megkérdezés nem jelent feltétlenül személyes érintkezést. (Lásd telefoninterjú, online megkérdezés stb.)

2011. April 24., Sunday

Több értelemben is használt fogalom.
1. A kutatások területén a megszemélyesítés projektív technika, voltaképpen harmadik személyben történő válaszadás.
2. A márkaimage emberi jellemzőkkel való leírása (asszociáció).
3. A direkt marketingben a megszemélyesítés (personalisation) a marketingüzenetek személyre szabását jelenti (például egyedinek látszó név szerinti megszólítás stb.)

2011. April 24., Sunday

Egyéni interjú. Kvalitatív, primer adatgyűjtési módszer. A kutató előre meghatározott szempontsort, az interjúvázlatot (amelyet gyakran guide-nak neveznek) követve többé-kevésbé irányított beszélgetést folytat a válaszadóval. Az elhangzottakat a szükség szerinti részletességgel rögzíti is. A mélyinterjú célja a válaszadó adott kérdéssel kapcsolatos véleményének, nézeteinek részletekbe menő megismerése. Ez az adatfelvételi technika nem teszi lehetővé az adatok számszerűsítését.